Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

3640 a4aa
Reposted fromaloof aloof viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
9736 f92e
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
7950 f809
0663 3a61

My Tumblr got nuked…trying to rebuild. Let’s reconnect. http://kidkylesea.tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viafapchlupfap fapchlupfap
yuhu
yuhu
6021 0d73
Reposted frompsychopolis psychopolis viagawkyblonde gawkyblonde
8147 3567 500
Reposted frombwana bwana viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
8093 2f0c
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
0204 6ae7 500
Reposted fromthinredline thinredline viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
yuhu
Poprzez modlitwę zapraszasz Boga do Twojego życia, łapiesz Go za rękę i wiesz, że od teraz nigdy już nie będziesz sama. Jeśli nie masz czasu na modlitwę i migasz się od niej to wiedz, że brakuje Ci jeszcze miłości do modlitwy. Prawda jest taka, że zawsze znajdujemy czas na to, co kochamy. Brakuje Ci czasu na rozmowę z Bogiem? Powiedz Mu, że nie ma w Tobie miłości do modlitwy, że jeszcze Ci tego brakuje. On nie zadowoli się niczym mniejszym od stanięcia przed Nim w prawdzie.
— Matt Fradd
Reposted fromyourtitle yourtitle viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
Reposted fromFlau Flau viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
5005 c699
yuhu
0078 7282
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viagawkyblonde gawkyblonde
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
2242 9887
Reposted fromnfading nfading viagawkyblonde gawkyblonde
yuhu
1321 3be0
Reposted fromdoedeer doedeer viagawkyblonde gawkyblonde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl